Terms and Conditions

Algemene voorwaarden Fit GranOlala webshop

De webshop van Fit GranOlala is eigendom van Elise Hoste.

Maatschappelijke zetel:
Fit GranOlala
Harmonielaan 4, bus 102
1700 DILBEEK
Ondernemingsnummer: BE0697692294
Bank: Belfius
IBAN: BE77 0636 4603 0442
---
De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden in de webshop van Fit GranOlala, en op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

Fit GranOlala behoudt zich het recht voor om de algemene verkoopsvoorwaarden op haar website op elk tijdstip te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. De wijzigingen zijn tegenstelbaar vanaf het moment dat ze online staan.

De toepasselijke voorwaarden zijn diegene die van kracht zijn op de datum van bestelling. De consument verklaart meerderjarig te zijn en volledige rechtsbevoegdheid te hebben om zich te verbinden in het kader van deze verkoopvoorwaarden.

Op de Algemene Voorwaarden van de fitgranolala.be webshop is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

Totstandkoming van de overeenkomst

Bestellingen zijn voor ons slechts bindend na onze aanvaarding en de betaling ervan door de koper hetzij via overschrijving op de bankrekening van de verkoper, hetzij via het online betaalsysteem PayPal. Nadat een bestelling bindend is geworden, worden geen annulaties meer aanvaard.

Aankoop en Betaling

In principe zijn alle goederen betaalbaar op het moment van bestelling.

De webshop fitgranolala.be behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

De webshop fitgranolala.be bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

In geval van niet tijdige betaling is fitgranolala.be bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

Leveringstermijnen

Alle leveringstermijnen worden slechts ten indicatieve titel opgegeven.

Gebreken

U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
  • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan Fit GranOlala te melden.
  • Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan Fit GranOlala.

De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Fit GranOlala.

Prijzen

Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. Fit GranOlala is een kleine onderneming en is vrijgesteld van BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld. Als Fit GranOlala met u een bepaalde prijs overeenkomt, is Fit GranOlala niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Fit GranOlala of rechthoudende derden.

Vragen en klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. Fit GranOlala behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 dagen.

Geschillen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Fit GranOlala, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Brussel, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De webshop fitgranolala.be  levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Fit GranOlala de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Fit GranOlala kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Webshop fitgranolala.be  geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

De webshop fitgranolala.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

De webshop fitgranolala.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

***************************************************************************************

Conditions générales du magasin en ligne de Fit GranOlala

Le magasin en ligne de Fit GranOlala est la propriété d’Elise Hoste.

Siège social :
Fit GranOlala
Harmonielaan 4, bus 102
1700 DILBEEK
Numéro d’entreprise : BE0697692294
Banque : Belfius
IBAN : BE77 0636 4603 0442
---
Les présentes Conditions générales s’appliquent à tous les produits proposés dans le magasin en ligne de Fit GranOlala, et à toutes les livraisons. Chaque commande implique l’acceptation des conditions de vente.

Fit GranOlala se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les conditions générales de vente applicables à son site web. Les modifications sont opposables dès qu’elles sont mises en ligne.

Les conditions applicables sont celles en vigueur à la date de la commande. Le consommateur déclare être une personne majeure et avoir la capacité légale de s’engager dans le cadre de ces conditions de vente.

Les Conditions générales du magasin en ligne fitgranolala.be sont régies exclusivement par le droit belge.

Établissement du contrat

Toute commande n’est liante dans notre chef qu’après notre acceptation et son paiement par l’acheteur, soit par virement sur le compte en banque du vendeur, soit via le système de paiement en ligne PayPal. Dès qu’une commande est liante, aucune annulation ne sera acceptée.

Achat et Paiement

En principe, tous les biens sont payables au moment de la commande.

Le magasin en ligne fitgranolala.be se réserve le droit de refuser une commande ou de la soumettre à des conditions supplémentaires, en cas par exemple de commandes de grande ampleur, de commandes effectuées par des personnes mineures, de procédures de commande incomplètes ou de problèmes rencontrés lors de commandes précédentes.

Le magasin en ligne fitgranolala.be confirme toujours la commande par courrier électronique (e-mail). Tant qu’un courrier électronique de confirmation n’a pas été envoyé, le contrat n’entre pas en vigueur. Le vendeur reste le propriétaire de tous les biens jusqu’au moment de leur paiement intégral.

Si la commande n’est pas payée dans le délai prévu, fitgranolala.be est habilité à résilier le contrat avec effet immédiat ou à suspendre la commande jusqu’au moment où les obligations de paiement ont été respectées dans leur intégralité.

Délais de livraison

Tous les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif.

Défauts

Vous avez l’obligation de (faire) contrôler les biens dès leur réception. Vous devez vérifier à cet égard si les biens livrés correspondent au contrat :

  • Les biens livrés sont-ils les biens commandés ?
  • Les biens livrés respectent-ils les exigences de qualité convenues ou – à défaut – aux exigences fixées pour une utilisation normale ?
  • Si vous constatez un défaut ou une défectuosité, vous devez le/la signaler à Fit GranOlala dans les 7 jours ouvrables après la livraison.
  • S’agissant d’un défaut non visible, le consommateur doit le signaler par écrit (e-mail) à Fit GranOlala dans les 2 jours ouvrables suivant sa découverte, et au plus tard dans les 2 mois suivant la livraison.

Les frais du retour des biens qui ne correspondent pas à la description de l’offre sont à la charge de Fit GranOlala.

Prix

Les prix des biens vous sont communiqués avant leur imputation. Tous les prix sont exprimés en euros et sont T.V.A. comprise. De par son statut de petite entreprise, Fit GranOlala est exonérée de la T.V.A. Les frais d’expédition sont mentionnés séparément. Si Fit GranOlala convient avec vous d’un certain prix, Fit GranOlala est habilité néanmoins à le majorer. Les offres sont valables jusqu’à épuisement du stock.

Si une hausse de prix intervient après la conclusion du contrat, vous pouvez résilier ce dernier quelque soit le pourcentage de la majoration.

Droits de propriété intellectuelle

Le contenu de ce site, en ce compris les marques, logos, dessins, données, noms des produits ou d’entreprise, textes, images, etc., est protégé par des droits intellectuels et appartient à Fit GranOlala ou à des tiers ayant-droits.

Questions et réclamations

Les réclamations ou contestations doivent être communiquées dans les 7 jours suivant la livraison. Si nous considérons que la réclamation est fondée, notre responsabilité se limite à l’échange des biens. Toute responsabilité du vendeur se limite au montant de la commande payé effectivement. Fit GranOlala traite toujours les questions et les réclamations dans le délai raisonnable de 7 jours.

Litiges

Les offres et les contrats sont régis exclusivement par le droit belge, à l’exclusion des principes de conflits de lois dans l’espace. Tous les litiges en lien ou découlant des offres de Fit GranOlala, ou les contrats conclus avec lui, relèvent des tribunaux compétents à Bruxelles, sauf si une disposition légale impérieuse désigne expressément un autre juge compétent.

Limitation de responsabilité

Les informations sur le site web sont de nature générale. Les informations n’ont pas été adaptées à des circonstances personnelles ou spécifiques, et ne peuvent donc pas être considérées comme un conseil personnel, professionnel ou juridique à l’utilisateur.

Le magasin en ligne fitgranolala.be met tout en œuvre pour que les informations mises à disposition soient complètes, exactes, précises et actualisées. Malgré ces efforts, il est possible que ces informations mises à disposition comportent des erreurs. En pareil cas ou si certaines informations ne sont plus disponibles via ou sur le site, Fit GranOlala s’emploiera, dans toute la mesure du possible, à le rectifier dans les meilleurs délais.

Fit GranOlala décline par ailleurs toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects découlant de l’utilisation des informations sur ce site. Si vous constatez des inexactitudes dans les informations mises à disposition via le site, n’hésitez pas à contacter le gérant du site.

Le contenu du site (en ce compris les liens mentionnés) peut être adapté, modifié ou complété sans préavis ni notification. Le magasin en ligne fitgranolala.be ne garantit en rien le bon fonctionnement du site web et ne peut en aucune manière être tenu responsable d’un mauvais fonctionnement ou d’une (in)disponibilité temporaire du site web ou de toute forme de dommage, direct ou indirect, qui découlerait de l’accès au site web ou de son utilisation.

Le magasin en lignefitgranolala.be décline en tout cas toute responsabilité, à l’égard de quiconque, de manière directe, indirecte, particulière ou autre, pour des dommages dus à l’utilisation de ce site ou d’un autre, résultant en particulier de liens ou hyperliens, en ce compris (mais s’y limiter), toutes les pertes, interruptions de travail, détériorations de programmes ou d’autres données sur le système informatique, d’appareils, de programmations ou autres de l’utilisateur.

Le site web peut contenir des hyperliens vers des sites web ou des pages de tiers, ou y renvoyer indirectement. Le placement de liens vers ces sites web ou pages n’implique en aucune manière une approbation implicite de leur contenu. 

Le magasin en ligne fitgranolala.be déclare expressément n’avoir aucun pouvoir sur le contenu ou d’autres caractéristiques de ces sites web et ne peut en aucun cas être tenu responsable de leur contenu ou de leurs caractéristiques ou de toute autre forme de dommages dus à leur utilisation.